Transport wewnątrzkomórkowy

wiele komórek jest trwale spolaryzowanych, a to oznacza, że białka powierzchniowe są selektywnie zlokalizowane w różnych obszarach błony plazmatycznej, w zależności od ich funkcji. Na przykład komórki śródbłonka mają cząsteczki adhezyjne na powierzchni, które kontaktują się z podstawową laminą, ale receptory, które pobierają cząsteczki z krwi (np. receptor transferyny-patrz poniżej) znajdują się na powierzchni komórki, która ma kontakt z krwią. Cząsteczki powierzchni komórki mogą normalnie dyfundować poprzecznie w płaszczyźnie błony, chociaż mogą być wykluczone lub skoncentrowane w określonych obszarach, takich jak tratwy lipidowe. Jednak w przypadku niektórych komórek, takich jak komórki nabłonkowe w jelicie, błona plazmatyczna jest podzielona na dwie odrębne strefy zwane domenami bazolateralnymi i wierzchołkowymi, które są oddzielone od siebie pasem ciągłych ciasnych połączeń wokół komórki. Ta struktura poważnie ogranicza swobodną dyfuzję cząsteczek przez przestrzenie zewnątrzkomórkowe między sąsiednimi komórkami i jest widoczna w wielu innych tkankach.

błony podstawne są obecnie częściej nazywane laminae podstawnymi, aby podkreślić fakt, że nie są to dwuwarstwy fosfolipidowe, ale arkusze macierzy zewnątrzkomórkowej.

na przykład komórki śródbłonka w naczyniach krwionośnych w mózgu mają pierścień ciągłych napięć, który tworzy barierę między krwią a tkanką mózgową, która przyczynia się do tzw. bariery krew-mózg. Szczelne połączenia zapobiegają również bocznej dyfuzji białek i lipidów w błonie osocza z jednej strefy do drugiej.

  • białka i lipidy muszą być kierowane do strefy bazolateralnej lub wierzchołkowej różnymi drogami.

białka przeznaczone do tych stref są wstępnie sortowane w aparacie Golgiego i pakowane w różne pęcherzyki przed skierowaniem do odpowiedniej strefy błony (ryc. 10). Sygnały sortujące zostały zidentyfikowane w C-końcu białek przeznaczonych do błony podstawno-bocznej, które zapewniają, że białka docierają do właściwej strefy i są tam zwracane, jeśli zostaną internalizowane przez endocytozę.

na komórce nabłonkowej, wyściełającej światło jelita, pokazano strefy Bazolateralne i wierzchołkowe błony plazmatycznej. Szczelne połączenia między komórkami oddzielają dwie strefy błony. Białka przeznaczone dla każdej strefy są sortowane w oddzielne pęcherzyki w sieci trans Golgiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.